ČILLÍKOVÁ Júlia

výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

ČILLÍKOVÁ Júlia

výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov, Národná banka Slovenska

Životopis

Júlia Čillíková  po absolvovaní Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského pracovala ako aktuár na Ministerstve financií, kde sa v roku 1999 stala vedúcou odboru dohľadu nad poisťovníctvom. Od novembra 2000 pôsobila na Úrade pre dohľad nad finančným trhom ako riaditeľka na odbore poisťovníctva a po schválení zákona o dohľade v máji 2002 ju vláda Slovenskej republiky menovala za generálnu riaditeľku Úradu pre dohľad nad finančným trhom (ďalej ÚDFT). Po zlúčení ÚDFT s Národnou bankou Slovenska v januári 2006 bola ako výkonná riaditeľka zodpovedná za dohľad a reguláciu poisťovníctva a subjektov penzijného a kapitálového trhu a od roku 2010 riaditeľkou odboru regulácie a metodiky riadenia makroprudenciálnych rizík.
Od januára 2017 pôsobí ako výkonná riaditeľka Úseku regulácie a ochrany finančných spotrebiteľov.

Júlia Čillíková zastupuje Národnú banku Slovenska medzinárodných inštitúciách: v OECD v Komisii pre poisťovníctvo, dôchodky a finančný trh (Insurance and Private Pension Committee and the Financial Market Committee of the OECD), Medzinárodnej asociácii pre poisťovníctvo (International Association of Insurance Supervisors (IAIS)) a Medzinárodnej organizácii pre dohľad penzijných schém (International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)). Je členkou Slovenskej spoločnosti aktuárov, kde bola v rokoch 2001 až 2007 členkou rady.
V súčasnoti je v IAIS predsedníčkou pracovnej skupiny zaoberajúcou sa penzijnými schémami (Pension Coordination Group), členkou komisie pre audit (Audit Committee of the IAIS).
V Európskom orgáne pre poisťovníctvo a dôchodky (European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)) zastupuje Slovensko vo výkonnej rade (Board of Supervisors).

Prezentácia