Naše služby

Biznis to nie je len výsledok, ale cesta k úspechu.

Výber kvalitného a motivovaného personálu

Silnou stránkou spoločnosti je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov, ktorý sa opiera o dlhoročné osobné skúseností konateľa spoločnosti v manažérskych pozíciách významných spoločností slovenského finančného trhu. Kvalitné know-how, znalosť potrieb a súčasných možností „trhu“ v oblasti riadenia ľudských zdrojov sú významnou konkurenčnou výhodou spoločnosti Sofisol.

Viac informácií

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Spoločnosť Sofisol ponúka vzdelávacie programy, ktoré vieme presne nastaviť na identifikované požiadavky klienta. Najväčší úspech a spokojnosť našich klientov sme zaznamenali po školeniach, ktoré sú zamerané na zdokonalenie obchodných zručností (predajné, komunikačné a prezentačné techniky, spoločenská etika v práci a na pracovných stretnutiach, spoločenský protokol a profesionálny imidž), teambuildingové a outdoorové aktivity.

Viac informácií

Hodnotenie a motivácia personálu

Medzi významné personálne procesy patrí okrem už menovaných aj proces hodnotenia personálu. Účelom hodnotenia je, aby nadriadený mal možnosť raz za čas so svojim človekom pohovoriť a tak zamestnanec dostal spätnú väzbu na kvalitu svojej práce. V záverečnej fáze hodnotiace rozhovoru by sa mali obe strany (hodnotiaci a aj hodnotený) spoločne usilovať o nastavenie nových cieľov a výkonových kritérií, ktoré budú merítkami pre finančné a nefinančné ohodnotenie zamestnanca pre nasledujúci časový úsek.

Viac informácií

Poradenské služby a iné projekty

personálny audit
rozvoj firemnej kultúry
mystery shopping

Výber kvalitného a motivovaného personálu

Recruitment, Executive search, Assessment centrá, Psychodiagnostika

Silnou stránkou spoločnosti je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov, ktorý sa opiera o dlhoročné osobné skúseností konateľa spoločnosti v manažérskych pozíciách významných spoločností slovenského finančného trhu. Kvalitné know-how, znalosť potrieb a súčasných možností „trhu“ v oblasti riadenia ľudských zdrojov sú významnou konkurenčnou výhodou spoločnosti Sofisol.

V rámci Executive search (headhuntingu), vďaka výborným znalostiam pracovného trhu a tímu profesionálnych a skúsených konzultantov pomáhame našim klientom nájsť talentovaných a schopných manažérov. Správny výber zamestnanca je nepochybne veľmi dôležitým faktorom najmä z dlhodobého hľadiska.

Výkonní a spokojní zamestnanci, ktorí produkujú zisk – takých každá firma hľadá…

Vieme zabezpečiť aby bol „Správny človek“ na „správnom mieste“… Ako?

Tak, že pri výbere kandidátov využívame moderné nástroje a metódy posudzovania kompetencií a

osobnostných predpokladov , preto je súčasťou portfólia našich služieb práve realizácia Assessment centier (AC) na vysokej profesionálnej úrovni pod vedením špičkových odborníkov. Navrhneme a vytvoríme design AC – komplexné a zrozumiteľné hodnotiace centrum prispôsobené individuálnym potrebám každej spoločnosti.

Prax dokázala, že Assessment centrum znamená pre firmu reálne šetrenie času a aj finančných nákladov. Poskytuje kvalitnú informáciu o jeho pracovnom výkone, postoji, potenciáli, silných a slabých stránkach. Sleduje tvrdé, ale najmä mäkké kompetencie, odhaľuje motiváciu zamestnanca. Táto metóda umožňuje získať informácie, ktoré nedokážeme zistiť pri štandardnom osobnom pohovore. Vo všeobecnosti sa Assessment centrum aplikuje pri obsadzovaní kľúčových pozícií v spoločnosti. Assessment centrum je nápomocné aj v situácii, keď vo finálnom výberovom procese figurujú viacerí kandidáti s porovnateľným záberom skúseností a štandardným výberovým procesom a je ťažké identifikovať toho najvhodnejšieho.

Assessment Centrum Sofisol po konzultácii so zadávateľom obsahuje:

 • vypracovanie plánu realizácie AC (špecifikácia jednotlivých zručnosti, osobnostných charakteristík, ktoré má AC hodnotiť)
 • vytvorenie programu AC (podľa špecifík obsadzovanej pozície)
 • navrhnutie vhodných metód (od rozhovoru, skupinovej diskusie, prípadovej štúdie, cez rolové hry, modelové záťažové situácie, odborné i psychologické testy a iné metódy)
 • vypracovanie systému hodnotenia účastníkov AC
 • realizácia AC
 • hodnotenie jednotlivých účastníkov
 • vypracovanie výstupných správ o účastníkoch

Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Návrh a zabezpečovanie vzdelávacích programov, Imidž manažéra, Koučing pre manažérov, Development centrá

Spoločnosť Sofisol ponúka vzdelávacie programy, ktoré vieme presne nastaviť na identifikované požiadavky klienta. Najväčší úspech a spokojnosť našich klientov sme zaznamenali po školeniach, ktoré sú zamerané na zdokonalenie obchodných zručností (predajné, komunikačné a prezentačné techniky, spoločenská etika v práci a na pracovných stretnutiach, spoločenský protokol a profesionálny imidž), teambuildingové a outdoorové aktivity.

Zaujímavým tréningovým programom v našej ponuke je súbor školení s názvom „Imidž manažéra“ ktoré je určené najmä obchodným zástupcom firiem, manažérom, podnikateľom, prípadne mladým a šikovným odborníkom – špecialistom, ktorí by v krátkej dobe mohli postúpiť na manažérsku – riadiacu pozíciu. Uvedené školenie zahŕňa množstvo zaujímavých tém ako napríklad profesionálne vystupovanie, pravidlá spoločenskej komunikácie, ako mať pod kontrolou reč svojho tela, pozitívne myslieť…

Ide o súbor tém, v ktorých sa skrýva až 80% úspechu predstaviteľov firmy pri styku s klientmi (štatisticky potvrdené) a napriek tomu sa im venuje často nedostatočná pozornosť.

Tréningový program zahŕňa:

 1. Seminár „IMIDŽ ako významný prostriedok osobnej a firemnej komunikácie“ je zameraný na uvedomenie si signálov, ktoré vysiela osobnosť obchodníka cez vzhľad, reč tela a vystupovanie. Tieto vytvárajú okamžitý dojem o dôveryhodnosti a profesionalite nielen reprezentanta spoločnosti, ale veľkou mierou prezrádzajú niečo aj o firemnej kultúre.
 2. Seminár „ETIKETA – sprievodca pravidlami spoločenského a obchodného styku“. Kariéra a úspech závisí aj od schopnosti pohybovať sa s noblesou a šarmom v akejkoľvek situácii. Zdvorilosť sa totiž vysoko cení všade vo svete a v každej kultúre.
 3. Seminár „VZŤAHY – ich kvalita ako určujúci faktor úspešného života a kariéry“ prezrádza spôsob, ako si osvojiť umenie získavať klientov za svojich spojencov. Učí zásadám budovania, ale najmä udržiavania vysokej úrovne vzájomných kontaktov s partnermi. „Vzťahová inteligencia“ je nutný predpoklad.
 4. Seminár „POZITÍVNE MYSLENIE– vstupná brána k úspechu“ reaguje na situácie v obchodnej, podnikateľskej a manažérskej činnosti, ktoré sú často spojené s neúspechom, odmietaním, rôznymi podobami strachu a iných negatívnych pocitov. Dáva návod ako ich zvládať, ako sa s nimi vyrovnať. Venuje pozornosť spôsobu myslenia, ktoré výrazne ovplyvňuje náš postoj v kariére i živote.
 5. Seminár „REČ TELA– neverbálna komunikácia – úžasný zdroj informácií“. Dozviete sa, čo skrývajú signály ktoré vysielame cez našu mimiku, gestá, intonáciu hlasu smerom k inej osobe. Ako vieme „prečítať“ iného človeka a reagovať na ním vysielané správy, ako sa vyhnúť bariéram a zlozvykom v komunikácii a osvojiť si pozitívnu reč tela.
 6. Seminár „TELEFONICKÝ KONTAKT – vaša zvuková vizitka“. Telefonovať vie predsa každý!
 7. Ku komplexnosti ponuky prispieva i doplnenie prednášok – školení o poradenstvo, individuálne konzultácie a praktické úkony profesionálneho tímu odborníkov v oblasti farebnej typológie, vizáže, make-upu, úpravy účesov, štýlu oblečenia a doplnkov.

Veľká konkurencia na trhu, podobnosť produktov a služieb rôznych firiem, ukazuje na potrebu presadiť sa najmä cez povesť – „imidž“ svojej firmy. To znamená neustále rozvíjanie osobnosti obchodníka a manažéra, a to vo všetkých oblastiach jeho pôsobenia.

Pochopenie závažnosti tém, dobrá príprava a nadobudnutie potrebných znalostí Vašich pracovníkov Vám prinesú výhodu a náskok pred ostatnými. Budú sa podieľať výrazne na prosperite a zisku firmy. Naše skúsenosti z pôsobenia v zahraničí, ako i vo firmách na Slovensku, túto skutočnosť len potvrdzujú.

Koučing je zameraný na kompletný profesionálny a osobnostný rozvoj manažérov a je zabezpečovaný skúsenými odborníkmi, ktorí disponujú pozitívnymi ľudskými vlastnosťami. Manažérov najčastejšie koučujeme (vzdelávame a podnecujeme) k dosahovaniu lepších výsledkov v obchode, v riadení a v motivovaní ľudí.

Development centrum (DC) Vám naopak pomôže, ak sa rozhodnete prijať nového zamestnanca, preradiť zamestnanca na vyššiu pozíciu, alebo zistiť aktuálnu úroveň znalostí a zručností zamestnancov (napr. po zlúčení dvoch oddelení alebo firiem). Development Centrum má svoje využitie pre Vašich zamestnancov strednej a vrcholovej úrovne manažmentu (ako aj budúcich manažérov). Je to nástroj na zistenie potenciálu zamestnancov.

Pri tvorbe a realizácii vychádzame z kompetenčných modelov a všetky individuálne psychometrické testy, skupinové a individuálne úlohy ako aj modelové situácie sú postavené tak, aby zmerali dané kompetencie.

Prostredníctvom DC získate kľúčové informácie o hodnotenom jednotlivcovi alebo celej pracovnej skupine. Konečná štruktúra a spôsob riadenia DC je vždy stanovená po zvážení potrieb klienta a je šitá na mieru. Výber metód je stanovený podľa charakteru pracovnej pozície a požadovanej úrovne spôsobilostí účastníkov DC.

Spravidla je to celodenná aktivita, ktorá umožní lepšie spoznanie účastníkov, pričom prítomnosť viacerých hodnotiteľov znižuje riziko subjektivity. Ďalšou výhodou DC je porovnateľnosť úrovne spôsobilostí, keďže všetci účastníci sú hodnotení v rovnakom čase a za rovnakých podmienok.

Čím viac sa aktivity DC približujú reálnym úlohám pracovníka, tým je pravdepodobnejšie, že to, čo sa účastníci v priebehu DC naučia a dozvedia, prenesú i do vlastnej praxe. Preto pre niektorých klientov realizujeme DC poňaté ako „jeden deň v živote“. Využívame pri nich profesionálnych hercov a simulujeme situácie veľmi blízke bežnému pracovnému dňu účastníkov.

Proces realizácie Development centra zahŕňa:

 • Analýzu požadovaných zručností, vedomostí, schopností na danú pracovnú pozíciu
 • Návrh aktivít
 • Moderáciu development centra
 • Pozorovanie a zber dát
 • Spätnú väzbu
 • Záverečnú správu

Výsledkom DC je záverečná písomná správa, ktorá obsahuje škálovité a grafické zhodnotenie daných kompetencií ako aj analýzu silných a rozvojových stránok jednotlivých účastníkov spolu s odporúčaným plánom ďalšieho rozvoja.

Hodnotenie a motivácia personálu

Navrhnutie a vypracovanie systému hodnotenia výkonu zamestnancov Príprava a realizácia motivačných programov a špeciálnych akcií podľa požiadaviek Benefitný systém

Medzi významné personálne procesy patrí okrem už menovaných aj proces hodnotenia personálu. Účelom hodnotenia je, aby nadriadený mal možnosť raz za čas so svojim človekom pohovoriť a tak zamestnanec dostal spätnú väzbu na kvalitu svojej práce. V záverečnej fáze hodnotiace rozhovoru by sa mali obe strany (hodnotiaci a aj hodnotený) spoločne usilovať o nastavenie nových cieľov a výkonových kritérií, ktoré budú merítkami pre finančné a nefinančné ohodnotenie zamestnanca pre nasledujúci časový úsek. Viac informácii o rôznych zaužívaných a osvedčených spôsoboch hodnotenia zamestnancov Vám budú vedieť poskytnúť naši skúsení konzultanti.

Pre oblasť motivácie, budovania pozitívnych vzťahov a lojality v rámci korporátnej firemnej kultúry spoločnosť navrhuje a realizuje jedinečné motivačné programy.
V dnešnej dobe sa pre mnohých zamestnancov dostáva do popredia pred finančným faktorom práve firemná kultúra, atmosféra na pracovisku, príspevky na regeneráciu pracovnej sily a možnosť využiť možnosť čerpať rôzne iné firemné benefity.

Do oblasti motivácie spadá aj benefitná a sociálna politika každej spoločnosti. Spoločnosť Sofisol ponúka aj navrhnutie a vypracovanie motivujúceho benefitného systému podľa potrieb a možností spoločnosti, pričom čerpá zo skúseností a zo znalostí.

Poradenské služby a iné projekty

personálny audit
rozvoj firemnej kultúry
mystery shopping

Kontaktujte nás

Využite naše služby a kontaktujte nás.